ข้อมูลบริษัทนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย

ข้อมูลบริษัทนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทศาสตร์และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารวนเทศและการื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ itcenter@ocsb.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา บริการยื่นคำร้องขอใบอนุญาต-หนังสือรับรองนำเข้า-ส่งออกน้ำตาลทราย ด้วยวิธี อิเล็คทรอนิกส์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL http://www.ocsb.go.th/th/Download/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มีนาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มีนาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar admin_ocsb
สร้างในระบบเมื่อ 5 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567